Enastående energieffektivitet, hållbarhet och hög byggkvalitet är de främsta anledningarna till att människor föredrar passiva bostäder.

Nuförtiden blir man sällan imponerad av energieffektivitet, eftersom den finns överallt – energieffektiv belysning, energieffektiva byggnader, energieffektiva elektriska apparater och den allt större användningen av förnybara energiresurser i vardagen. Konceptet “energieffektiv byggnad”, inklusive passivhuset, är känt för en ständigt växande allmänhet som är bara lite intresserad av möjligheterna och lösningarna för att minska energiförbrukning i hemmet. Det bör dock erkännas att kunskapen och förståelsen av det som karakteriserar dessa byggnaders energieffektivitet är inte alltid fullständig.

I energieffektiva byggnader finns det många avgörande nyanser som enligt de etablerade byggnadsstandarderna är av sekundär betydelse, såsom byggnadens placering i förhållande till väderstrecken, förhållandet mellan den glasade ytan på varje fasad, mängden köldbryggor, ventilationssystemets effektivitet och valet av material som används i byggnaden.

Varför välja SINERGO hus?

Ett professionellt och certifierat team

PassiveHaus-certifierade specialister är involverade i projektets genomförande inom specifika energieffektivitetsproblem – analys av köldbryggor, utarbetning av lösningar för tätning av klimatskalet, tekniska parametrar för värmeisoleringsmaterial samt erfarenhet av analys av energianvändning i byggnader.

Kvalitativt byggarbete

SINERGO hus byggs enligt bestämd passivhusstandard. Genom att dessa höga krav uppnås garanteras byggnadens kvalitet i alla aspekter av byggandet.

Kvalitativa byggmaterial

Under byggandet använder vi bara de mest kvalitativa och beprövade byggmaterialen från pålitliga leverantörer, och fönster, dörrar och ventilationssystem certifierade av Passive House institutet.

Kvalitetskontrolltest

Under byggnadsfasen utförs regelbundna kvalitetskontroller, såsom Blower Door-lufttäthetstestet, för att i tid upptäcka och åtgärda de brister som identifierats, och på vintern efter projektets slutförande genomförs minst ett termografitest.

Vår erfarenhet och kompetens garanterar att resultatet alltid stämmer överens med de kvalitetskriterier som fastställs av projektet!

Kvalitetskontroll med Blower Door-metoden

Passivhuset är så varmt och ekonomiskt därför att det omges av ett sömlöst värmeisoleringsskikt. Varje fog i konstruktionen måste vara exakt och tät förseglad för att värmen ska stanna kvar inhomus. Lågkvalitativa och otäta fogar kan leda till kondens och mögelrisk på grund av migrerande fukt och luftgenomströmning kan orsaka korsdrag och bilda kalla luftzoner på golvnivå. Blower Door-metoden möjliggör tidig upptäckt av de områden i konstruktionerna där ytterligare tätning krävs. Blower Door-mätutrustningen innehåller en speciell fläkt som vid kontrolltidpunkten monteras i husets ytterdörr eller fönster. Fläkten är ansluten till sensorer och en dator, vilket gör det möjligt att skapa en temporär tryckskillnad på 50 Pa (pascal) mellan husets interiör och exteriör. Vid denna skillnad börjar luften strömma genom alla otäta konstruktioner som kan upptäckas omedelbart med hjälp av sensorn och datorn. För passivhus får koefficienten för luftläckage inte vara större än 0,6 byggvolymer per timme. Blower Door-metoden kan betraktas som den främsta typen av kvalitetskontroll för byggnadsverk, eftersom de erhållna mätningarna indikerar både en bra byggnadskonstruktion och byggarbetsplanering samt hög kvalitet på arbetets utförande.

SINERGO genomsnittliga Blower Door testresultatet är bara n50 = 0,25 h-1, vilket är 2x bättre än passivhus krav!

Analys av husets köldbryggor

För alla SINERGO hus har betydande analys av köldbryggor genomförts genom använding av ett speciellt beräkningsprogram för att exakt uppskatta värmeförlusten genom konstruktivt svaga platser. Att utföra sådana beräkningar är avgörande om målet är att uppnå passiva hemvärden.

I den angivna beräkningen har ytterväggens hörnknut analyserats och som syns av resultaten är temperaturfördelningen vid hörnknuten mycket jämn och det finns ingen temperaturminskning på innerytan, vilket är karakteristiskt för värmetekniskt ineffektiva konstruktioner.